Privacy Policy

Op deze pagina treft u de Privacy Policy aan van Weborganiser B.V. (Weborganiser).

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Weborganiser en haar dochtermaatschappijen tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

 

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Weborganiser of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van)Weborganiser, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Weborganiser B.V., Wijkermeerweg 44D, 1948NW Beverwijk. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Weborganiser vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Weborganiser houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Weborganiser worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
• Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
• Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Weborganiser of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Weborganiser;
• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
• Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
• Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Weborganiser op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
• Om te voldoen aan de op Weborganiser van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Weborganiser.

 

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Weborganiser producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Weborganiser producten en/of diensten.

 

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Weborganiser-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Weborganiser worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).
Daarnaast is het mogelijk dat Weborganiser op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Weborganiser zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. In dergelijke gevallen zal Weborganiser uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 

Cookies
Bij gebruik van de digitale diensten van Weborganiser kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Echter worden cookies alleen gebruikt om Weborganiser inzicht te gegeven in statistieken door middel van Google Analytics.

 

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met de klantenservice van Weborganiser kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 

Beveiliging van gegevens
Weborganiser respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Weborganiser. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Weborganiser, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Weborganiser spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Weborganiser is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Weborganiser.

 

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Weborganiser zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Weborganiser via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

 

Weborganiser B.V.
T.a.v. Klantenservice
Wijkermeerweg 44D
1948 NW Beverwijk.

 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@weborganiser.com.

 

Wijziging van deze Privacy Policy
Weborganiser behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent.

 

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 8 september 2015.